SHERBIME KONTROLLI DHE CERTIFIKIME

Sisteme Menaxhimi

 • Sistemi i manaxhimit të cilësisë – ISO 9001

 • Sistemi i manaxhimit mjedisor – ISO 14001

 • Sistemi i gjurmueshmërisë në zinxhirin agroushqimor – ISO 22005

 • Sistemi i manaxhimit të sigurisë dhe shëndetit të punonjësve – OHSAS 18001

 • Sistemi i manaxhimit për sigurinë ushqimore – ISO 22000

 • Sistemi i manaxhimit të sigurisë së informacionit – ISO 27001

 • Sistemi i manaxhimit të përgjegjësisë sociale – SA8000

 • Sistemi i manaxhimit të energjisë – ISO 50001

 • Sistemi i manaxhimit për sigurinë rrugore – ISO 39001

Sherbime

 • Siguria ushqimore – HACCP UNI 10854

 • Sistemi i manaxhimit të përgjegjësisë sociale – SA8000

 • Shërbime për instruksione dhe trajnim jo formal – UNI ISO 29990

 • Shërbime Institute të Mbikqyrjes/ruajtjes – UNI 10891

 • Sisteme të saldimit në industry – ISO 3834

 • Asistencë rezidenciale për moshën e tretë – UNI 10881

 • D.Lgs. 231/2001 – Përgjegjësia penale

 • Kontrolli i dëmtuesve – Monitorimi i insekteve – UNI 11381

 • Shërbime në fëmijëri – UNI 11034

 • Shërbime rezidenciale dhe gjysëm rezidenciale për persona problematikë që lidhet me varësia nga lëndë narkotike/psikotrope – UNI 11031

 • Shërbime rezidenciale dhe për persona me aftësi të kufizuara – UNI 11010

Qendrueshmeria

 • Shoqëri shërbime energjitike (ESCO) – UNI CEI 11352:2014

 • Ligji i BE 333/2011 (manaxhimi i mbetjeve)

 • EMAS III

Produkti

 •  Standardi Organik i ICDQ (Ekuivalent me EEC 834/2007)

 • Marka CE i produkteve të ndërtimit – Ligji i BE nr. 305/2011

 • Kontrolli I prodhimit në fabrikë FPC

 • IFS (International Food Standard)

 • GlobalGAP

 • BRC (Global Standard for Food Safety)