CERTIFIKIMI SIPAS NORMES ISO 22716 dhe rregullorja Europiane mbi Produktet Kozmetike 1223/2009

CERTIFIKIMI SIPAS NORMES ISO 22716 dhe rregullorja Europiane mbi Produktet Kozmetike 1223/2009 Kozmetikë – Praktikat e mira të prodhimit (PMP) Rregullorja Europiane 1223/2009 kërkon që çdo produkt kozmetike në qarkullim brenda BE-së duhet të jenë të prodhuara në përputhje me Praktikat e Mira të Prodhimit . Kjo aplikohet si për produktet që prodhohen brënda Bashkimit Europian, ashtu edhe për produktet kozmetike të importuara. Kërkesa të tjera janë në përputhje me rritjen graduale të pergjegjesise së prodhuesve dhe shpërndaresve, ne vecanti për sa i përket toksicitetit të përbëresve, të etiketimit të produkteve, kompletimi i skedave informuese mbi produktin dhe detyrimin e njoftimit ne hyrje të produkteve të reja të Komisionit Europian. Rregullorja Evropiane 1223/2009 vendos standarde të larta të sigurisë për konsumatorin: në mesin e këtyre, është e nevojshme që të gjitha produktet kozmetike qe hidhen në tregun evropian te jene në përputhje me praktikat e mira të prodhimit (PMP) – Praktikave të Mira të Prodhimit, të përshkruara nga standard ISO 22716. Standarti i harmonizuar ISO 22716 eshte thelbesore per te treguar konformitetin. Pershkruan Praktika të Mira të Prodhimit dhe nuk limiton vetem ne fazen e prodhimit , por perfshin aktivitete kontrolli , konservim dhe dergim.