Subjektet që ofrojnë shërbime trajnimi (përveç atyre institucionale – arsimi fillor, i mesëm ose i lartë), ndjejnë nevojën për të siguruar ofrimin e kurseve të kualifikimit profesional. Trajnimi jo-institucional, përfshin trajnimin profesional, trajnimin e brendshëm, trajnimin që përgjithësisht lejon akumulimin e njohurive dhe aftësive.

Standardet ISO 9001: 2015 (Kërkesat e Përgjithshme) dhe ISO 29990: 2011 (Kërkesat Specifike për Kërkesat e Shërbimit të Mësimit të Arsimit dhe Formimit Jo-Formal) sigurojnë miratimin e një sistemi që lejon vlerësimin dhe monitorimin e karakteristikave e aktiviteteve të kryera. Çertifikimi i tyre nga një palë e tretë e akredituar lejon të evidentohet në treg cilësia e punës së bërë. Analiza e kontekstit të punës me identifikimin e faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm, identifikimi dhe përputhshmëria e pritjeve të palëve të interesuara, analiza dhe mundësitë e rrezikut, kërkimi i vazhdueshëm për kënaqësinë e marrësve të shërbimit të trajnimit, monitorimi i performancës dhe përcaktimi i qëllimeve, ju mundëson të fitoni kredibilitet në zonën tuaj e rrjedhimisht rritje të biznesit.

Kujt i drejtohet?

Ky lloj çertifikimi i drejtohet kryesisht:

  • Enteve publike dhe private që ofrojnë shërbime profesionale të trajnimit, me pagesë apo jo, si direkte ashtu edhe on-line;
  • Kompanitë që duan të trajnojnë stafin e tyre, me qendra të trajnimit të brendshëm: ky lloj i biznesit është tipik për kompanitë e mëdha.

Përfitimet e çertifikimit të një sistemi sipas ISO 9001: 2015 dhe ISO 29990: 2011

  • Në përmbledhje:
  • Tregon vëmendjen e organizatës për cilësinë e shërbimeve të ofruara;
  • Të sigurojnë që shërbimet e ofruara nga Organizata në fakt marrin parasysh nevojat e të nxënit të nxënësit dhe kërkesat e detyrueshme dhe rregullatore;
  • Ju lejon të matni ecurinë e Organizatës përmes përmirësimit të vazhdueshëm të performancës së tij;
  • Thekson kapacitetin organizativ dhe tekniko-profesional të ofruesit të shërbimeve për mësim dhe është një faktor shpërblyes për disa sisteme rajonale të akreditimit;
  • Ndihmon në përmirësimin e rezultateve në terma organizative.

Integrimi me sistemet e tjera të menaxhimit

Standardet ISO 9001: 2015 dhe ISO 29990: 2011 integrohen në mënyrë të përkryer me njëri-tjetrin dhe me të gjitha sistemet e menaxhimit. Veçanërisht me ISO 14001 për mjedisin, OHSAS 18001 për shëndetin dhe sigurinë në punë, ISO 50001 për energji.