ISO 14001:2015

Sistemi i Manaxhimit Mjedisor

 

 

Çfarë është?

Zbatimi i një sistemi të menaxhimit mjedisor në përputhje me standardin ISO 14001 lejon kompanitë të menaxhojnë në mënyrë sistematike aspektet specifike mjedisore të të gjithë aktiviteteve, me qëllim të promovimit të mbrojtjes së mjedisit dhe ndikimit mjedisor të proçeseve prodhuese.

 

Kujt i drejtohet?

Sistemi i menaxhimit të cilësisë u drejtohet kompanive të të gjitha madhësive, të prodhimit ose shërbimeve, si publike ashtu edhe private.

 

Avantazhet e çertifikimit të një sistemi të manaxhimit mjedisor

Certifikimi ISO 14001 nuk shërben vetëm për të marrë pjesë në tendera, për të marrë financime dhe për të marrë furnizime të rëndësishme.

Gjithashtu, nuk është vetëm për kompanitë e mëdha.

 

Çertifikimi i Sistemeve të Menaxhimit të Mjedisit lejon:

– Përmirësimin e efikasitetit të proceseve dhe/ose shërbimeve të prodhimit me reduktim të kostove (sistemi nënkupton matjen e efikasitetit të tij përmes indekseve, monitorimit të konsumit, etj.);

– të kontrolloj dhe të monitoroj përputhshmërinë me legjislacionin. Kush zbaton një sistem të menaxhimit të mjedisit do të njoh më mirë të çështjet e biznesit që ndikojnë në mjedis (lejet dhe praktikat e lidhura me emisionet, shkarkimet e ujit, mbeturinave, konsumi i energjisë, etj), duke reduktuar ndjeshëm mundësinë e sanksioneve apo gjykimeve civile ose penale dhe lehtësimin e marrjes së lejeve mjedisore;

– përmirësimi i performancës mjedisore;

– kanë një mjet marketingu të vlerësuar, pasi kompanitë që respektojnë mjedisin janë dhe do të pranohen gjithnjë e më shumë pozitivisht nga tregu;

– të jetë më pak subjekt i auditimeve të organeve të kontrollit mjedisor (Drejtoritë pyjore, etj.);

– tu përgjigjen palëve të interesuara dhe pritjet e tyre (p.sh. klientët, furnizuesit, bashkëpunëtorët, autoritetet, investitorët dhe të gjitha grupet e interesit).